INTERVIEW: fotograf Akkara Naktamna - “Veřejná místa jsou jak laboratoř, v níž můžeš experimentovat.”

© Akkara Naktamna

© Akkara Naktamna

Po delší odmlce Vás opět moc rád vítám v novém týdnu s novým interview. Dnes mám pro vás rozhovor s fotografem z Thajska, jehož specializací je street photography - jeden z nejtěžších žánrů fotografie.

© Akkara Naktamna

© Akkara Naktamna

AKKARA NAKTAMNA je mezinárodně oceněný fotograf z hlavního města Thajska, Bangkoku. Do fotografování se zamiloval roku 2008, a třebaže tehdy ještě ani netušil, co pojem street photography znamenal, jeho fotografie se dnes objevují na výstavách i předních příčkách mezinárodních fotografických soutěží a jeho street fotky znají lidé v různých koutech světa.

Jak jsi se dostal k fotografování?

Fotografování mě začalo zajímat roku 2008, kdy jsem měl příležitost shlédnout filmovou komedii s názvem Pecker, která pojednává o chlapci, který miluje focení čehokoliv, co vídí kolem sebe. Specializoval se na Street Photography a to byl můj první impuls, který mě dovedl k nákupu černobílého kinofilmu, na který fotil. Koupil jsem film a vyrazil ven fotografovat Bangkok. A mým druhým impulsem byla fotografie fotografa jménem Elliott Erwitt, The Dog Face, která mě ovlivnila a dodnes inspiruje k focení vážně humoristické street fotce.

Proč jsi se rozhodl u street fotografie zůstat?

To je jednoduché. Všechno, co ke street fotce potřebuješ, je malý fotoaparát a dobré oko. Pro tvorbu dobré cestovatelské fotografie obvykle musíš čekat na prodloužený víkend, nebo až našetříš dostatek finančních prostředků. Ale v rámci street fotografie můžeš fotit cokoliv a kdekoliv. Veřejná místa jsou jak laboratoř, v níž můžeš experimentovat.

© Akkara Naktamna

© Akkara Naktamna

Chodíš fotit každý den?

Fotografovat každý den je pro mě vcelku náročné a já tímto stylem tvořit nechci.

Je street fotografie jediným žánrem, v němž jsi se rozhodl specializovat?

Ano, street photography se věnuji už sedm let a myslím, že s tím budu i nadále pokračovat. Nicméně mě zajímají i jiné fotografické žánry, jako je například konceptuální fotografie, kterou jsem začal zabývat. Minulý rok jsem pracoval na Signs - můj první foto-projekt - a tento rok budu pracovat na novém.

© Akkara Naktamna

© Akkara Naktamna

Mohl by ses pokusit popsat svůj kreativní proces?

Hmm… Nejsem si jist, jak bych jej měl popsat, ale soustředím se na tvorbu, která je jednoduchá, čistá a snadná k porozumění. Humor je klíčovým faktorem, díky kterému jsou lidé schopni rozumět mým fotografiím, i když nemluvíme stejným jazykem.

Jaký zážitek nebo zkušenost bys v rámci svého fotografování označil za nejcennější?

Poznání mnoha přátel se stejnou fotografickou láskou a vášní a dále fakt, že má tvorba se šíří po celém světě.

© Akkara Naktamna

© Akkara Naktamna

Když fotografuješ na ulici, co děláš, nebo jak se chováš, aby ses mohl k lidem přiblížit, ale zároveň s nimi neměl problémy?

Obvykle se chovám jako nevinný turista, kterého si většina lidí ani nevšimne, používám malý kompaktní fotoaparát, a fotografuji pouze jednou rukou.

Měl jsi při fotografování na ulici s někým někdy problém?

Ani ne. Když fotím, snažím se být neviditelným mužem. Když je však setkání s mým subjektem nevyhnutelné, usmívám se a z každé takové situace unikám.

© Akkara Naktamna

© Akkara Naktamna

Co bys označil za tu nejtěžší překážku, kterou jsi musel překonat, abys vytvořil dobrou fotografii?

Svou nesmělost, díky které jsem často propásl příležitost k dobré fotografii. Nyní je to však se mnou lepší, protože mám mnoho dobrých příkladů a dobrých přátel ve Street Photo Thailand kolektivu, kteří mě vedou a inspirují k překonání této překážky.

Vyděláváš street fotografií nějaké peníze?

Vydělávat si street fotkou je náročné. Tedy kromě pořádání workshopů nebo vydávání foto-knih, což je něco, na čemž v rámci tohoto roku budu pracovat. :)

© Akkara Naktamna

© Akkara Naktamna

Co bys označil za nejdůležitější aspekt dobré street fotografie?

Street fotografie je snadné duplikovat. Když fotografuješ na ulici, zatímco si myslíš, že právě tvoříš mistrovské dílo, ve stejnou dobu může někdo na druhé straně ulice fotit tu samou fotku. Navíc můžeš zjistit, že tvé mistrovské dílo již bylo před sto lety vyfotografováno. Proto je důležité mít svůj vlastní styl a známku vlastní identity na tvých vlastních fotografiích. Vím, že to je náročné, ale tento fakt není radno ignorovat.

© Akkara Naktamna

© Akkara Naktamna

Než se rozloučíme, mohl bys mi prosím říct více o street photography kolektivu v Thajsku?

Jmenuje se Street Photo Thailand a sdružuje mnoho talentovaných thajských street fotografů. Tento rok budeme mít výstavu na Bangkok Photo Festivalu, který se bude konat od poloviny srpna do září 2015. Více informací najdeš na streetphotothailand.com nebo mrkni na naši Facebook skupinu.


Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: akkaranaktamna.com

© Copyright Akkara Naktamna 2015 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.


interview-odcloneno-english-photography-street-photographer.png

AKKARA NAKTAMNA is an internationally exhibited award-winning photographer based in Bangkok, Thailand. He fell in love with photography in 2008 and has been taking photographs ever since. Without knowing what street photography was, he became known for his street photographs around the world.

Who or what inspired you to get into photography?

I have been interested in photography since 2008. My first influence came from a comedy movie, “Pecker”. It’s about a boy who loves to shoot everything surrounding him and his specialization is Street Photography. The impact of Pecker’s photos led me to buying a black and white film, like he shot, and to going out to take pictures in Bangkok. And my other influence is a photograph of Elliott Erwitt’s, The Dog Face, which has influenced me to be a serious humorist street photographer until now.

Why did you choose to stay with street photography?

It’s simple. All you need is a small camera and a good eye for shooting street photography. For travel photography, you usually have to wait until long weekend, or until you have enough money to get a good picture. But in street photography, you can shoot whatever and wherever. Public places are like a lab that you can experiment in.

Do you go out to shoot every day?

Shooting every day is hard for me and I don’t want to create that way.

Is street photography your only specialization within photography?

Yeah, I have been shooting street photography for 7 years and I think I’ll stay with it. But I am also interested in other genres such as conceptual photography, which is something I have been working on. Last year I did Signs - my first photo series - and this year I’m going to make a new one.

Can you describe your creative process?

Umm… I don’t know exactly how I would describe it but I concentrate on making my works simple, clean and easy to understand, and humor is the key factor that people can get my work even without understanding my spoken language.

What was the most rewarding experience you've had as a photographer?

Meeting many friends with the same photographic love and passion, and the fact, that my work can be spread worldwide.

What do you do to be able to get close to people without getting into trouble with them?

I usually act as an innocent tourist which most people won’t notice, use a small compact camera, and shoot only with one hand.

Have you ever had any problems while shooting on the street?

Not much. I’m trying to be an invisible man while I’m shooting. But when the encounter with a subject is inevitable, I smile and always escape from such situation.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

I’m quite a shy person actually, so I often lost good shots because of it. But now I’m better because I have many good example works from good friends in Street Photo Thailand collective which push me to overcome it.

Are you making any money with your street photography?

It’s hard to make money from street photography except for doing workshops or a photo-book. And I’m working on one of these this year. :)

In your opinion, what's the most important aspect of a good street photograph?

Street photographs are easy to be duplicated. While you’re shooting a photo you think will be a masterpiece, at the same time someone else might shoot the same photograph; moreover your masterpiece might have been shot by grandpa photographer a century ago. That means you that must have your own style and a stamp of your own identity in your photographs. I know it’s really hard, but I’m sorry, it’s a fact you can’t ignore.

Before we say goodbye to each other, could you please tell me more about the street photography collective in Thailand?

Its name is Street Photo Thailand and it has brought many talented Thai street photographers together. This year we’ll have an exhibit at the Bangkok Photo Festival which will be taking place from mid-August until September 2015. If anyone is interested in more information, you can go to streetphotothailand.com or visit our Facebook Group.

 

For more information about Akkara and his amazing photographs please visit: akkaranaktamna.com

© Copyright Akkara Naktamna 2015. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.