INTERVIEW: fotograf Alexander Kan - "Milujte ty, jež fotografujete."

 
© Alexander Kan

© Alexander Kan

 

S málokterým mužem, natož fotografem jsou ženy skutečně upřímné. Možná je to proto, že si to málokterý muž zaslouží, možná to má jiný důvod. Dnešní fotograf se však s něčím takovým potýkat nemusí. Jeho fotografie jsou tiché, plné emocí, žen a občas i mužů a každá z nich se zná být doopravdy upřímná…

© Alexander Kan

© Alexander Kan

ALEXANDER KAN je rusko-korejský fotograf z Petrohradu. Fotografovat začal přibližně před pěti lety, avšak jeho tvorba je mnohem vyspělejší, než by člověk po pouhých pěti letech čekal. Jeho talent i fotografie jsou vskutku inspirativní a jako by hovořily ke svému obecenstvu.

Co tě inspiruje a vede k tomu, abys tvořil fotografie?

K tvorbě fotografií mě inspiruje mnoho elementů: hudba, filmy, lidi, příroda, město a krása kolem mě.

Proč fotografuješ?

Fotografuji, co mi připadá zajímavé a krásné, abych se o to mohl podělit s ostatními.

© Alexander Kan

© Alexander Kan

Čeho bys rád svou tvorbou dosáhl?

Nemám konkrétní, nebo ultimátní cíl. Myslím, že fotografování, stejně jako ostatní formy umění, to mít nemůže. Nejedná se o sport a člověk se v rámci focení nemůže stát světovým šampiónem. Jednoduše dělám, co se mi líbí a pokud to někoho ovlivní, dostává má práce smysl.

Samozřejmě že se účastní různých soutěží, výstav a časopisy publikují mou tvorbu, nicméně když za deset let má tvorba bude stále krásná a relevantní, budu moct říct, že jsem neplýtval svým časem.

© Alexander Kan

© Alexander Kan

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musel překonat, nebo stále překonáváš?

Nemohu říct, že bych se ve své tvorbě někdy potýkal s potížemi. Mé fotografie jsou docela jednoduché. Nepoužívám umělé světlo, jako blesk, reflektory, nepracuji s asistenty a minimálně své fotografie upravuji. Někdy si práci dokonce vědomě a cíleně komplikuji. Nedávno jsem začal fotografovat na svitkový film.

Jak myslíš, že druzí vidí tvé fotografie?

Myslím, že na to by bylo lepší zeptat se mých diváků.

 
© Alexander Kan

© Alexander Kan

 

Jaký zážitek ve svém fotografickém životě bys označil za ten doposud nejlepší?

Zkušenosti mám z každého focení. Praxe je vskutku užitečná a zatím jsem nezažil událost, která by stála za zmínku jako zvláště speciální.

Vyděláváš si tvorbou fotografií?

Ano, tvořím fotografie pro komerční účely, ale oficiálně se neživím jako profesionální fotograf.

© Alexander Kan

© Alexander Kan

Na jakém projektu právě pracuješ?

V současnoti fotografuji pro OLYMPUS, která mi poskytuje fotografické vybavení.

Jak si vybíráš lidi, které bys rád fotografoval?

S lidmi je to jednoduché. Většinou je nacházím na společenských sítích. A když vidím někoho, s kým bych chtěl fotografovat, v 90% případů jsem schopen dopředu říct, jestli naše spolupráce bude, nebo nebude úspěšná. Každý však vidí krásu jinak. Lidé se snaží vybrat si někoho, kdo se jim zdá jako pěkný, nebo koho mají rádi. Ono je skutečně komplikované fotografovat někoho, koho člověk nemá rád.

© Alexander Kan

© Alexander Kan

Podle čeho volíš fotografické lokace?

Snažím se neustále hledat nová místa pro focení, neboť nerad pracuji ve studiích. Pamatuji si, co jsem viděl a když je čas fotografovat, hledám v paměti, který interiér bude které modelce vyhovovat a ladit k ní nejlépe. Takto se tedy snažím obcházet nesoulad. Je však možné vytvořit skvělou fotografii člověka před obyčejnou zdí, když se jedná o někoho skutečně zajímavého.

 
© Alexander Kan

© Alexander Kan

 

Co bys poradil člověku, který by se rád zlepšil v portrétní fotografii?

Nevěnujte se zbytečně fotografické technice. Navštěvujte muzea, výstavy, studujte klasickou malbu a dobré filmy. Snažte se pozorovat světlo. Milujte ty, jež fotografujete. Nesnažte se kopírovat styl druhých. Věnujte se více tvorbě fotografií, než jejich úpravě na počítači.

Zaujala vás tvorba a slova dnešního fotografa? Více najdete na: 500px.com/alexkan

© Copyright Alexander Kan 2014 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

alex-kan-fotograf-interview.jpg

ALEXANDER KAN is a Russian-Korean photographer based in Saint Petersburg who started taking photographs about five years ago yet the look of his work is much more mature than one would expect. His talent and photographs are truly inspirational and talk to their audience. He's a photographer with whom women tend to be honest and furthermore let him make photographs of their true emotions.

What inspires you to make photographs?

To make photos, I get inspiration by many things: music, films, people, nature, city, and beauty around.

Why do you take photographs?

I shoot what seems interesting and beautiful to me, trying to share it with others.

What would you like to accomplish with your work?

I don't have any concrete or final goal. I think photography, as well as other forms of art, just cannot have it. It’s not sport and you cannot become a world champion here. I just do what I like and, if it influences somebody, it gets sense.

Of course, I take a part in different competitions, exhibitions, magazines publish my works. I’ll be able to say that I was not wasting my time, if my works remain look beautiful and relevant in 10 years.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

I can't say that I've ever faced with some difficulties in my work. My photos are quite simple. I don't use artificial light like flash, reflectors, assistants, and I minimally use processing. Sometimes I consciously try to complicate my work. A little while ago I began using medium format film.

How do you think the world sees your work?

I think it’s going to be better, if you appeal to my audience and my photos to extract the answer.

What was the most rewarding experience you've had as a photographer?

Every photo session, which I make, gives me an experience. Practice is always useful. There was no such event to mention something special.

Are you making money through your photography?

Yes, I make photos on a commercial basis but I don't work as an official professional photographer.

What project are you currently working on?

I’m currently doing photo-session for OLYMPUS and they provide me with photographic equipment.

How do you choose people you'd like to photograph?

It’s easy to do it with people: mostly I find people in social networks. So, when I see a person who I may have a photo-session with, in 90% of cases I can say whether I'll succeed working with this person or I won’t. The concept of beauty is always different. People strive to choose someone who they seem pleasant or who they like more. In fact, it's really complicated to take photos of somebody you don't like.

What about places, how do you choose your locations?

I always try to find new places to make my photos because I don’t like to work in studios. I keep in memory what I saw before and, when I decide to make a portrait, I just try to realize which interior or location is going to fit the model in a best way. So, this is the approach I use to avoid disharmony. Although, it’s always possible to make a great photo of a person even against background of wall, if the person is really interesting one.

What piece of advice would you give to someone interested in getting better at portrait photography?

Don’t draw too much attention on the photo technique. Visit museums, exhibitions, learn classic painting, good movies. Try to observe the light. Love those whose photos you take. Don't try copying someone else's style. Apply efforts to take photos in the way to spend less time for its processing.

For more information about Alex and his amazing photographs please visit:  500px.com/alexkan

© Copyright Alexander Kan 2014. All Rights Reserved for all photographs featured in this post.