Den, kdy se mi změnil život; fotografka Christina Nørdam Andersen

© Christina Nørdam Andersen

© Christina Nørdam Andersen

Dnes mám pro vás něco nového. Něco, co jsem měl poznamenané již delší dobu. Něco, nad čím jsem stále častěji přemýšlel; Každý z nás jsme měli své důvody, proč jsme začali fotografovat. Někdo fotoaparát dostal. Jiný si jej koupil sám. Mnozí začali fotit, protože mohli a někteří neustále kreslili, psali, malovali, … až nakonec fotografování jim otevřelo dveře do světa tohoto krásného umění…

Uvažoval jsem ale nad tím dál. Proč jsi začala fotografovat se ptám každé pondělí a odpovědi na tuto otázku by se právě daly zařadit do výše zmíněných kategorií. Rozhodl jsem se tedy pro jinou otázku, kterou se chci začít tázat kreativních a talentovaných fotografů a o jejich odpovědi se s vámi dělit.

© Christina Nørdam Andersen

© Christina Nørdam Andersen

A tak nyní bych vám rád představil dánskou fotografku z Copenhagenu, která se k fotografování dostala stáhnutím Instagram aplikace na svůj nový iPhone a objevením světa, který jí změnil život. Její jméno je Christina Nørdam Andersen na webu jí najdete pod uměleckým jménem @cirkeline a její fotografie se vám určitě vryjí do paměti. Henri Cartier-Bresson, Vivian Maier a mnozí fotografové na IG jsou její inspirací a jejím snem je vykreslení osamění a izolovanosti lidí velkého města, jenž žijí několik metrů vedle sebe.

Který den Ti, jako fotografce, změnil život?

Den, kdy jsem si uvědomila, že mé fotografování má pro mě smysl na osobní úrovni a kdy jsem se byla schopna vyjadřovat fotografováním . Nepamatuji si konkrétní den, ale spíše určité období v mých počátcích, když jsem s focením začínala. Byla jsem téměř v eufórii a velmi vděčná, že jsem našla kreativní průchod pro vyjadřování sama sebe. Fotografování je pro mě absolutně sobeckým zážitkem, v němž si dovoluji se ztratit.

-Christina Nørdam Andersen

Více o fotografce jménem Christina Nørdam Andersen a její fotografie naleznete na instagramcph.tumblr.com a @cirkeline.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Today I have something new for you. Something I wanted to do for quite some time. Something I've been thinking a lot about lately; We all have our own reasons for getting into photography. Some of us got a camera as a gift. Others bought one themselves. Many started taking photographs because they could and a few of us were taking up drawing, then writing, then painting, … until we all found this "painting with light" thing and opened the door into the beautiful world of the art of photography…

© Christina Nørdam Andersen

© Christina Nørdam Andersen

I knew however I couldn't stop right at the beginning. Questions such as How did you get into photography?usually lead to answers which could be summed up by the reasons mention in the first paragraph. I decided to choose a different question which I'm gonna be asking creative and talented photographers and sharing their answers with you.

© Christina Nørdam Andersen

© Christina Nørdam Andersen

And now I would like to introduce to you a Danish photographer living in Copenhagen, who got into photography by downloading the Instagram app onto her new iPhone and discovering a world which changed her life. Her name is Christina Nørdam Andersen online she's known @cirkeline a her photographs are going to amaze you and probably will make a long-lasting imprint on your mind. Work of Henri Cartier-Bresson, Vivian Maier and numerous photographers on IG, Christina mentions as sources of her inspiration and one of her dreams is making photographs in a big city portraying the solitude and loneliness of people living only a few feet one from another.

What was the most life-changing day in your life as a photographer?

The day I realized that my photography had a purpose on a personal level and that I was able to express myself through taking photos. I can't remember a specific day, but rather a certain time in the early days when I started taking photos. I was nearly euphoric and very grateful to have a creative vent for self-expression. Photography is for me a totally selfish experience in which I allow myself to get lost in.

-Christina Nørdam Andersen

© Christina Nørdam Andersen

© Christina Nørdam Andersen

More information about Christina Nørdam Andersen and her photographs can be found at instagramcph.tumblr.com and @cirkeline.