Geoff Ashley - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

Dnes jsem do projektu THE BEST FOTO "THING" vybral fotografa s úžasnou odpovědí a neobvyklou a přitom výtečnou tvorbou. Jako obvykle otázka zůstává stejná: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?", avšak odpověď je skutečně a jako obvykle unikátní. Například minulý týden WALTER PLOTNICK se s námi podělil o jeho výbornou radu a dnes mám tu čest a potěšení představit vám dalšího skvělého fotografa, jeho jméno je Geoffrey Ashley:

GEOFF ASHLEY je portrétní fotograf/umělec z Los Angeles, CA, který se specializuje na tvorbu neobvyklých a přitom reálných fotografií pro celebrity, národní reklamní kampaně i pro umění jako takové.

Jeho skutečně drsný, neuhlazený a přirozený styl je vždy přítomný a jeden těžko mine jednu z Geoffrey Ashley Unsinn fotografií.

© Geoffrey Ashley

© Geoffrey Ashley

Jasně ovliněn svým vzděláním a praxí v dokumentární fotografii a filmu, nepotlačovaný společností a obecným názorem, jenž považuje nahotu za něco neobvyklého, Geoff nám dává jasně najevo, že se díváme na něco kompletně přirozeného a nic, za co bychom se měli stydět. Jeho portréty herců, hudebníků, režisérů, producentů, spisovatelů a modelek v rouše Evině jsou vždy přirozené, spontánní, přitom intimní a vždy založené na osobě stojící před objektivem. 

Autor prostřednictvím svých fotografií odhaluje sám sebe, své touhy a úhly pohledu, ale i svých modelů a modelek, avšak také se mu daří začlenit do své tvorby i touhy a ideály svých diváků. Je to jak dívat se na přirozenou svobodu.

© Geoffrey Ashley

© Geoffrey Ashley

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal, abych se stal lepším fotografem bylo rozhodnutí stavět každé focení specificky kolem konkrétní modelky, kterou budu fotografovat. 

Mnoho fotografů vytváří různé koncepty a pak do nich jenom hodí modelky... jako velké loutky z masa. Já hovořím s modelkou předem focení, abych ji poznal, získal potuchu s kým mám tu čest a následně umožňuji ziskanému dojmu, aby mě naváděl a inspiroval v průběhu mého rozhodování, jak ji budu fotografovat. 

A třebaže mám základní plán pro každé focení, tak během sezení dávám modelce náramnou volnost pro její vlastní spontaneitu a kreativitu... aby mohla být sama sebou.

Konečný výsledek naplňuje mou představivost její osobností, vytvářejíce neobvyklý druh portrétní fotografie. Taková kombinace osobnosti a vnímání vytváří naší společnou tvorbu jako nic, co by každý z nás mohl fotit s někým jiným. A to je charakteristický znak, jenž dělá mé fotografování unikátním.

Pro více informací o dnešním fotografovi a pro více jeho povedených fotografií navštivte unsinnimage.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

Today I am pleased to say I chose a photographer with one of the best answers I've ever got to our one photography question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" His work is might seem unusual to you yet don't let yourself be influenced by the general society's point of view. Look further. But before you do, check out also the answer of WALTER PLOTNICK from last week, in case you missed it. And now let me please introduce Geoffrey Ashley another great photographer:

GEOFF ASHLEYis a portrait photographer/artist based in Los Angeles who specializes in making edgy and real photographs for celebrities, national ad campaigns and for the art itself.

His real, raw, edgy and natural style is always present and one can hardly miss a Geoffrey Ashley Unsinn photograph.

Clearly Influenced by his background in documentary photography and film, uninhibited by the society and general opinion regarding the nude as something unusual, Geoff makes a point of letting us know it's completely natural and nothing to be embarrassed about. His portraits of actors, musicians, producers, writers, directors or nude models are always natural, spontaneous, yet intimate and based on the real person he photographs.

© Geoffrey Ashley

© Geoffrey Ashley

Geoff always shows himself, his desires and point of view as well as the models' yet somehow his nudes especially also include the desires his viewers have. It's like looking at natural freedom.

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

The best thing I've ever done to become a better photographer is decide to build the ideas for each of my shoots specifically around the model I'm photographing.

A lot of photographers create concepts and just toss models into them...like giant meat puppets.  I talk with a model ahead of a shoot to find out a bit about her and get a sense of who she is.  And I allow that impression I get of her to inspire and guide my creativity as I decide how I'm going to shoot her.

And though I have a basic plan for each shoot, during a session I give a model tremendous latitude to be spontaneous and creative...to be herself.

The end result infuses my imagination with her personality, creating an unusual kind of portraiture.  That mix of personality and perception makes our work together unlike anything either of us have shot with somebody else.  And that is the hallmark of what makes my photography unique. 

For more information about today's photographer and his photographs please visit unsinnimage.com.