INTERVIEW: fotografka Brooke Shaden - "Vybavení je vždy druhotné představivosti."

brooke-shaden-fotografie-odcloneno-interview-fotografka-fine-art-foto-01.jpg

Skutečně mě těší, že s každým novým rozhovorem se utvrzuji v přesvědčení, že mladé, talentované a mnohdy mýtusy neovlivněné duše umělců s fotoaparáty představují výtečný zdroj inspirace, motivace a mnohdy i moudrosti. S radostí a pokorou vám dnes přináším nové interview s úžasnou fotografkou a umělkyní, jejíž pohled na fotografování i produkty její tvorby jsou ovocem pro každého přítele kvalitní fotografie.

brooke-shaden-fotografie-odcloneno-interview-fotografka-fine-art-foto-p.jpg

BROOKE SHADEN je mladá a talentovaná americká fotografka, která se před 26lety narodila ve městě Lancaster, státu Pennsylvania. Své dětství strávila nedaleko "Amish Country" až do svého odchodu na Temple University, kde studovala film a angličtinu. V současnosti žije v Los Angeles, CA, a tvoří dechberoucí umělecké fotografie inspirovány jejím vnitřním světem a imaginací.

Co tě inspirovalo k tomu, abys začala tvořit umění s pomocí svého fotoaparátu?

Už od malička jsem si byla vědoma mé lásky k tvorbě umění. Bylo to z části pro mou tvrdohlavost a zatvrzelou snahu o přetvoření mé představivosti v realitu a z části pro mou vždypřítomnou lásku k absurditě. Od dětství jsem milovala psaní, které je dle mého názoru velmi blízké fotografování. Tvorba filmů se stala mou vášní, když jsem byla o něco starší, ale fotografování mi přišlo, že zosobňuje vše, co mám na tvoření ráda, do jedné umělecké formy. Je rychlé, kde filmování je dlouhé, je výstižné jako psaní a navíc je vizuální.

Proč fotografuješ nyní?

Mé důvody se z velké části nezměnily - jednoduše chci přetvářet svou představivost v realitu. Pokud si můžu takto hrát a předstírat každý den a pak žít v mém světě snů, vede se mi tvořit něco, co mě osobně naplňuje.

brooke-shaden-fotografie-odcloneno-interview-fotografka-fine-art-foto-02.jpg

Živíš svého uměleckého ducha a svou kreativitu pouze fotografováním?

Převážně ano. Také píšu a tvořím krátké filmy, ale fotografování je něco, co dělám 90% mého času.

Pociťuješ potřebu se specializovat resp. tvořit fotografie spadající do určitého fotografického žánru?

Jakmile hovoříme o světě umění, necítím potřebu dělat cokoliv. Dělám, co mám ráda a doufám, že se to přenáší i do vášně a nadšení druhých. Pociťuji potřebu přenášet mé představy do reality a to přirozeně formuje a utváří specifický žánr a styl založený na tom, co chci a potřebuji. Moc ráda tvořím v rámci určité charakteristiky vizuální tvorby, ale jsou věci, které mě jednoduše nepřitahují. Obdivuji ty, jenž jsou schopni utvářet úžasné krajiny v jejich fotografiích, ale krajinná fotografie není mou osobní vášní. Miluji uměleckou, nebo jinými slovy osobní, fotografii. Tvořím, co mám ráda a nemohla bych žádat víc._

brooke-shaden-fotografie-odcloneno-interview-fotografka-fine-art-foto-03.jpg

Kde a jak sdílíš své fotografie s okolním světem?

Podobně jako mnoho jiných lidí jsem začala sdílet své fotografie na internetu a právě díky podpoře, jíž se mi dostalo, jsem se rozhodla ke sdílení i mimo tuto bublinu. Prezentuji svou tvorbu v galeriích a na uměleckých trzích v tištěné formě, nicméně i nadále využívám internet pro sdílení mé tvorby ve formě digitální. Jsem velmi aktivní na Facebooku a pokračuji v aktualizování i mého flickr účtu, kde jsem svou cestu začala.

Jakou největší překážku na cestě za tvorbou dobrých fotografií jsi musela překonat, nebo stále překonáváš?

Myslím, že každý v určité době trpí na srovnávání se s druhými. Největší výzvou v mé kariéře bylo uvědomění si, že se potřebuji zaměřit na mé vlastní umění a ne na to druhých lidí. Inspiraci a motivaci musím výhradně hledat a nacházet uvnitř sebe sama a díky tomu mohu tvořit bez starosti o druhé.

brooke-shaden-fotografie-odcloneno-interview-fotografka-fine-art-foto-04.jpg

Vyděláváš si tvorbou fotografií? Co děláš, aby se z toho stalo něco pravidelného a ne pouze ojedinělá událost?

Fotografování je mé zaměstnaní. Prodávám své fotografie v galeriích, učím workshopy a licencuji svou tvorbu. Občas tvořím na poptávku, ale to jen velmi zřídka.

Mnozí fotografové říkají, že kdyby měli lepší vybavení, tvořili by lepší fotografie. Zažila jsi někdy tento pocit?

Nikdy. Věřím, že vybavení je tak nízko na žebříčku hodnot, že nad ním málokdy uvažuji. Jsem šťastná, že mám fotoaparát a objektiv, ale dál mi nezáleží na tom, jaký fotoaparát a objektiv. Vybavení je vždy druhotné představivosti._

brooke-shaden-fotografie-odcloneno-interview-fotografka-fine-art-foto-05.jpg

Co děláš, aby tvé nápady nezapadly a staly se z nich fotografie?

Myslím, že to je skvělá otázka, neboť inspirace je pouze prvním krokem k tvorbě fotografie: musíš mít také motivaci. Mě motivuje fakt, že pokud své sny nezhmotním ve fotografie, nikdy je neuvidím ožít. A protože netvořím pro druhé, mojí motivací je vždy má vášeň. Extrémně mě zajímá tvorba jedinečných světů, v nichž můžu žít, a tak pracuji na tom, abych to mohla dělat každý den.

brooke-shaden-fotografie-odcloneno-interview-fotografka-fine-art-foto-06.jpg

Jaké jsou tvé dlouhodobé plány s fotografováním?

Doufám, že i nadále budu moct pokračovat učit druhé o inspiraci a fine art tvorbě. Mým cílem je rozšířit seznam galerií, které mě zastupují a také publikovat knihu svých fotografií. A v současnosti také pracuji na spuštění webových stránek věnovaným charitě, které by měly být online ke konci tohoto roku.

 

Zaujala vás tvorba a slova dnešní mladé fotografky? Více najdete na:brookeshaden.com.

© Copyright Brooke Shaden 2013 Všechna práva vyhrazena pro všechny fotografie v tomto článku.

klikněte pro více informací o tomto projektu a již publikováné rozhovory

Stojí toto interview za TWEET twitteru, LIKE na facebooku či +1 na Google+? Tlačítka jsou kousek níž vlevo.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

BROOKE SHADEN is young and talented american fine art photographer/artist, born 26 years ago in Lancaster, PA. Brooke's spent her childhood near the "Amish Country" where she lived up until she left for Temple University where she studied film and English. Nowadays she lives in Los Angeles, CA, and makes breathtaking pieces of art inspired by her inner world and imagination.

Who or what inspired you to take your camera and start making art?

I have known since I was little that I loved creating art. This was partially my stubbornness and wanting very badly to make the imaginations inside my mind a reality, and partially because I have always had a love for the absurd. I have loved writing since I was little, which I see in very much the same way as photography. Filmmaking became a passion of mine when I got a bit older, but photography seemed to capture everything that I love about creating into a single artform. It was quick where filmmaking was long, it was poignant in the same way that I love writing, and it was visual as well.

Why do you make photographs now?

My reasons are largely unchanged - I very simply want to turn my imagination into reality. If I can make-believe every day, and then live in that dream world, I have succeeded in creating something personally fulfilling.

Is photography your sole creative outlet?

Largely, yes. I write as well, and I make little films from time to time, but photography is what I do with 90% of my time...and I adore it!

Do you feel a need to specialize in a specific genre of photography?

I don't feel a need to do anything as far as the art world goes. I do what I love and hope that translates into passion and excitement for other people as well. I feel the need to turn my imagination into reality, and that naturally forms to a specific style and genre based on my wants and needs. I love working within certain parameters of image-making, and there are certain things that I am simply not drawn to. I admire those who can create amazing landscapes in their images, but landscape photography is not my personal passion. I love fine art photography, or in other words, personal photography. I create what I love, and couldn't ask for anything more.

How and where do you share your photographs with the world?

I started sharing my images on the internet, as so many people do, and it was through that encouragement that I began sharing outside of that bubble as well. I show my work in galleries and at art fairs in the form of prints, but still use the internet heavily to share my work today. I am very active on Facebook and continue to update my Flickr account, which is where I began my journey.

What was the most difficult obstacle you had to overcome to make a good photograph?

I think that everyone at one point or another suffers from comparison to others. My biggest challenge in my career has been realizing that I need to focus on my own art, not that of other people. I need to look inward exclusively for inspiration and motivation, and in doing so, I can create without the worry of other people.

Are you making any money through your art? If so, What do you do to make it last and not to be it just a one time thing?

Photography is my full time job. I sell my prints in galleries, teach workshops, and license my images. I sometimes do commissioned shoots, but those are very rare.

Have you ever felt like not having good enough equipment was stopping you from making good photographs?

Never! I believe that equipment is so far down on the list of important things that I rarely consider it. I feel very lucky to have a camera and lens, but I am not very particular about which camera and lens. Equipment is always secondary to imagination.

What do you do to make your ideas into photographs and not just have them to fade away?

I think that is a great question, because inspiration is only the first step to creating an image: you must also have motivation. I am motivated by the fact that I will never see my dreams come to life unless I follow through with my picture. I do not create for other people, therefore my primary motivation is always my passion. I am extremely interested in creating unique worlds that I can live in, and so I work to do that every day.

What are your long term goals regarding photography?

I hope that I can continue to reach out and teach people about inspiration and fine art work. My goals are to obtain more gallery representations, as well as to publish an art book of my photography. I am working on setting up a website dedicated to charity, which I should have running by the end of the year.

 

For more information about Brooke and her amazing photographs please brookeshaden.com.

© Copyright Brooke Shaden 2013 All Rights Reserved for all photographs featured in this post.