Daniel Milnor - THE BEST FOTO "THING"

the-best-foto-thing.png

I dnes se díky naší otázce: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" a ochotě jedněch z nejlepších fotografů světa scházíme, abych se s vámi podělil o další skvělou odpověď o fotografování, která vám nejspíše nejen rozšíří obzory, ale možná vás i inspiruje a posune k tvorbě lepších fotografií. Ostatně tak se tomu děje téměř každé úterý zde na odcloněno.com. Například hned minulý týden se s námi o svoji výbornou odpověď podělil krajinářský fotograf z Kanady STEVEN FRIEDMAN. Dnes mám pro vás odpověď resp. radu o fotografování od dalšího vynikajícího amerického fotografa a jeho jméno je Daniel Milnor:

DANIEL MILNOR je dokumentární fotograf v současnosti žíjící v kalifornském Los Angeles, který se specializuje na fotografování dlouhodobých projektů s pomocí jeho filmových fotoaparátů a kožených bot, které bere všude s sebou. Své vzdělání získal na University of Texas ve městě Austin, kde studoval fotožurnalistiku. A dokumentární fotografie jej provází do dnešního dne, avšak než se dostal do pozice, kdy fotografuje pouze sám pro sebe na jedné straně a pracuje pro Blurb Inc. jako Photographer at Large na straně druhé, prošel si od počátku 90. let sférou profesionální fotografie resp pozicí fotografa pro noviny, později pro časopisy a nakonec i komerčním focením portrétů. To se však roku 2010 změnilo, kdy profesionální focení opustil, třebaže tvoří dechberoucí fotografie dodnes.

© Daniel Milnor

© Daniel Milnor

V současnosti pracuje na plný úvazek u nakladatelství Blurb Inc., fotografuje osobní projekty na analogové médium citlivé na světlo, podporuje fotografy v tvorbě a také učil a učí na: Art Center College of Design, The Academy of Art University, The Santa Fe Photographic Workshops, The Julia Dean Workshops a také v Peru, Argentíně a Uruguayi.

Jeho současný a nejnovější projekt můžete nalézt na thenewmexicoproject.com.

A jeho odpověď na naši otázku: "Co je ta nejlepší "věc", kterou jste kdy udělal a která z vás učinila lepšího fotografa?" zní:

Když jsem si poprvé přečetl tuto otázku, dotazující se mě na jednu věc, která mi opravdu pomohla zlepšit moji tvorbu, má mysl se roztříštila do miliónu různých směrů. Kde mám začít? Přechodem z digitálu zpět k filmu? Opuštěním fotografování a prací na mých vlastních projektech? Zjednodušením mého vybavení? Zpomalením a pokusem o zjištění, jak vidím svět? Odvratem od společenských sítí? Všechny tyto věci byly základem k tomu, co mi dovolilo růst jako fotografovi. Možná ale nejsou tou nejdůležitější věcí.

V roce 1994 jsem se poprvé jako profesionální fotograf vydal do New Yorku, kam jsem jel specificky proto, abych ukázal svoji tvorbu magazínům, editorům a agenturám. Tehdy jsem jako portfolio zvolil jednu stránku 35mm diapozitivů, která se skládala jak z individuálních fotografií, tak i fotoeseje, a protože jsem se měl potkat s těmi nejdůležitějšími lidmi z našeho odvětví na světě, předpokládal jsem, že prohlížení diapozitivů je něco, co dělají každy den. K mému překvapení však mnoho kanceláří postrádalo lupy i světelné stoly a když si editoři začali přikládat mé diáky k oknům, stolním lampám apod., věděl jsem, že se někde stala chyba. 

Věděl jsem však, že musí existovat lepší způsob a z mého pocitu zoufalství a nespokojenosti se vynořilo něco, co by mohla být ta nejlepší věc, jakou jsem kdy udělal. Rozhodl jsem se z mých fotografií udělat knihu.

Vystudoval jsem fotožurnalistiku, takže idea vypravování prostřednictvím obrazu mi byla vždy blízko, nicméně jsem se nikdy neodhodlal dát dohromady a vytisknout souhrn mé celé tvorby. Dokončení úplně první knihy mi zabralo čtyři měsíce a nebylo to nic víc, než opěvovaný barevný, laminovaný a svázaný sešit, nicméně tvorba tohoto krásného stvoření kompletně změnila můj fotografický život. 

Tato kniha byla o editování, OPRAVDOVÉM editování. Ta kniha byla o sledu a řazení a hlavně a nejdůležitěji o odhodlanosti. Tato kniha mě přinutila k tomu, abych o své tvorbě uvažoval kriticky a činil dlouhotrvající rozhodnutí.

Měl jsem dost peněz akorát tak na deset výtisků této originální knihy, nicméně odpověď, kterou jsem obdržel po jejich vyslání do světa, byla dostatečná k tomu, aby mě nahnala do světa focení i kompilace knih. 

Najednou, i když jsem tvořil v terénu, jsem uvažoval nad sledem, editací a neustále jsem hledal fotografii na přední stranu. Dvacet let jsem si také psal deník a jednoho dne se nápad na spojení mých slov i fotografií stal realitou a stal se ze mě vypravěč, třebaže se na to názory druhých mohou lišit. 

Cítil jsem se však posilněný. A i když se v dnešní době už neživím jako fotograf a pracuji pro knižní nakladatelství, mé nadšení pro publikace se v žádném případě nezmenšilo a v blízké době to ani neočekávám.

Více informací a skvělých fotografií fotografa jménem Dan Milnor naleznete na milnorpictures.net a smogranch.com.

 

the-best-foto-thing-odcloneno.png

As you probably and already know "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is the question which brings us some of the best photography advice from some of the best photographers in the world every Tuesday here at odcloněno.com blog about photography. I truly appreciate so many photographers have already participated on this project and furthermore I can't wait to introduce you to the new ones whose answers are prepared in my mailbox to be shared and enjoyed. Last week an amazing landscape photographer STEVEN FRIEDMAN shared his wonderful answer with us and today I am so glad I can present another brilliant photographer, his name is Daniel Milnor:

DANIEL MILNOR is a documentary photographer living in Los Angeles, CA, who specializes in long-term photography projects which he makes with his trusty film cameras and leather boots which support his vision on the road. He got his education at the University of Texas in Austin where he got his degree in Photojournalism.

© Daniel Milnor

© Daniel Milnor

So documentary photography always has been and still is in his blood but before Daniel Milnor immersed himself in his personal photography projects he experienced having a job as a newspaper, magazine and commercial professional photographer from the early 90's to 2010.

Nowadays he's working as a Photographer at Large at Blurb Inc. book publishing company, makes breathtaking photographs with his film cameras - his current project can be found at thenewmexicoproject.com. Plus Dan Milnor also teaches workshops at Art Center College of Design, The Academy of Art University, The Santa Fe Photographic Workshops, The Julia Dean Workshops and also in Peru, Argentina and Uruguay.

And his answer to our question: "What is the best "thing" you have ever done that made you a better photographer?" is:

When I first read this question, asking me about one thing that really helped improve my work, my mind splintered into a million different directions. Where do I start? Changing from digital back to film? Quitting photography and working on my own projects? Simplifying my equipment? Slowing down and trying to learn how I see the world? Turning off social media? All of these things have been essential in allowing me to grow as a photographer, but they might not be the most important thing.

In 1994 I made my first trip to New York as a professional photographer. I traveled to New York specifically to show my work to magazines, editors and agencies. At the time, the portfolio of choice was a single page of 35mm slides. My page of slides was comprised of both individual images as well as a photo-essay.  I was going to see the most important photo-industry people in the world, so I just assumed that viewing slides was something they did on a daily basis. Much to my surprise, many offices were void of loups and light-tables. Editors began holding my slides up to windows, desk lamps, etc. I knew something was wrong.

I knew there had to be a better way, and from this desperation, or frustration, emerged what might be the most important decision I ever made. I decided to make a book of my photographs.

I was trained in photojournalism, so the idea of storytelling with images had always been front and center. However, never had I committed to putting an entire body of work in print. The very first book took over four months to complete and essentially was no more than a glorified color copy, laminated and bound, but creating this little beauty completely changed my photographic life.

The book was about editing, REAL editing. The book was about sequencing, and most importantly, the book was about commitment. The book forced me to think critically about my work and make lasting decisions.

I had only enough money to make ten copies of this original book, but the response I got from sending them out was enough to propel me further into both the photography and bookmaking worlds.

Suddenly, even when working in the field, my mind was sequencing, editing, looking for cover images. I’d also been keeping a journal for twenty years, and the idea of merging my text and photographs became a reality. I had become a complete storyteller. (Opinions might vary on this.)

I felt truly empowered.

These days I no longer work as a photographer. I now work full time for a book publishing company, so my fondness for publications hasn’t diminished in any way, and I don’t see this changing anytime soon.

For more information about Daniel Milnor and his beautiful photographs please visit milnorpictures.net and smogranch.com.